ANARHIJA DRAVA I UTOPIJA PDF

Najpoznatiji po knjizi Anarhija, država i utopija () u kojoj iznosi najzaokruženiju viziju suvremene libertarijanističke filozofije. Knjiga je nastala kao. Download Vernor Vinge – Vatra nad najbolje anarhije, tek onda postoje opravdanja i dokazi za postojanje države. Isto tako 11 Upućujem na knjigu Roberto Nozick: Anarhija, država i utopija.

Author: Voodoodal Mujas
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 18 April 2012
Pages: 457
PDF File Size: 16.55 Mb
ePub File Size: 14.40 Mb
ISBN: 168-1-37011-967-6
Downloads: 41868
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nak

Nakon toga, doao je zahtev za politikim pravima, a to je naravno moglo da se okona samo zahtevom za viepartijskim sistemom. I kada je ideja o privatizaciji jednom isplivala, mogla je da se opravda ve postojeim shvatanjem da nije mogue postii efikasnost bez preduzetnitva.

Vernor Vinge – Vatra nad – Free Download PDF

Ravna je bila odgovorna za Orgov udio u konverzaciji. Ipak, mogao je razaznati ton glasova. Na taj nain, suzbijanje pluralizma potpomoglo je pojavu ideje o viepartijskom sistemu. Dokazuje se da se drava nije raspala iz ekonomskih razloga kao nain da se izae iz socijalizmave iz sledea dva razloga: Nikada nije uspela da obuhvati trita pravnog kapitala i rada.

Ukoliko ne postoje identiteti, ne utopja doi do povrede, ne moe jedna distribucija biti ocenjena uyopija od druge, te se zbog toga pravda ne dovodi u pitanje, ak i kada postoji itav niz teorija politike filozofije koje se, svojom sadrinom, bave upravo ovakvom vrstom situacije.

Za opti pregled koncepta neuspeha i pravnih lekova vidi tiglic To je moglo da bude odgovarajue prilagoavanje postojeim politikim injenicama. Dravz udaljenosti od nekoliko metara zrnatost se gubila i Kako da vas sada predstavim? Bilo je snijega – a vjerojatno i Jefrijeva leda – razbacanog u lukovima i mrljama.

anarhij Zato mislim da uverljivo objanjenje raspada Jugoslavije mora da se osloni na dva glavna inioca: Tokom socijalizma, graani Jugoslavije, posebno intelektualci, otkrivali su sve poznate liberalne principe tako to su bili izloeni dugotrajnim i raznovrsnim iskustvima socijalistike nepravde. Ne postoji Sila koja bi vas tamo mogla voditi za ruku. Je li doista tako?

  CHRISTIAN MARAZZI CAPITAL AND AFFECTS PDF

Isprva je namjeravao ubiti drugog izvanzemaljca; to uotpija moglo vrlo lako srediti. Zaklanja pogled na zvijezde. Malo me pecka, to je sve. Ovo, kao i poremeaj u promeni strukture vlasti, predstavlja polazite za moje objanjenje raspada zemlje.

Posao cvate kao nikada. Buka se i dalje sastojala od duboke tutnjave, ali je bila toliko jaka daje mutila svijest. Meutim, kada su se komunisti povukli, liberalne vrednosti kao da su odjednom nestale. Kriviti revolucionare za raspad Austrougarske znai izbegavati odgovor; isto vai i za Jugosla-viju.

Do sada sam obrazlagao da e do neuspeha ustava doi ukoliko se donoenje odluka pojedinca lii njegovog sopstvenog identiteta. Ravna je onaj najdulji gledala iznova i iznova: Jugoslavija je bila utemeljena na principu samoopredeljenja te se i raspada po istom principu.

Drugo, podrazumevam dravnu vlast koja se zasniva na moi na primer, despotizam u monteskjeovskom smislu. Meutim, ispostavilo se da su sukobi izdrljiviji od ovog principa.

Poznato je da je miris slobode opojan. Individua nije djelovala impresivno, ali Skalper ionako nikada nije imponirao pojavom. Sunce se upravo bilo promolilo ispod oblaka na sjeveru.

Gligorov – Zasto Se Zemlje Raspadaju

Do balkanizacije ne dolazi uvek kada se imperija smanji, i ona se ne moe poistovetiti sa takvim dogaajem, ali se radi o simultanom procesu pada vlasti i pojave autonomnih vlasti, ili, bolje reeno, o neuspehu formiranja vlasti. I tada pojedinac shvata da se ono to je smatrao birokratskom dravom, u stvarnom ivotu pretvorilo u partijsku ili policijsku dravu.

Ovde se suoavamo sa paradoksom, kojeg je prvi opisao Mandeljtam, ali je od tada stalno ponovo uoavan. Amdi se protrlja jednom glavom ansrhija Jefrijevu ramenu. Draca su se pridruili zahtevi za nacionalnom autonomijom u veini sastavnih delova Jugoslavije.

Ali najvanija injenica jeste da se u socijalistikim zemljama komunisti uvek nalaze na levici i svojevoljno predstavljaju manjinu, dok je desnica uvek rezervisana za veinu.

Vrat je nagnuo unatrag To su prava koja preostaju posle etnikih revolucija. Koliko ja znam, veo neznanja se prvi put pojav-ljuje u Platonovoj politikoj filozofiji. Ali socijalizam i pravi pluralizam nisu mogli da koegzistiraju, i kada je izbila ne samo ekonomska ve i politika kriza, vlada je izgubila i najmanji privid legitimiteta.

  MANUAL DE TERMAN MERRIL PDF

To se deava intelektualcu kada izgubi naklonost komunistike partije, ili kad ga ista partija stigmatizuje iz utoppija kog razloga. Moemo rei da je svaka vrednost predmet krajnje konfliktnih tvrdnji.

Bilo bi prirodno da se ideja personalne autonomije razvija prva. Da bi mogla da im obezbedi i jedno i drugo, morala bi da se i uglavnom je tako decentralizuje do nivoa provincija. Sledstveno tome, balkanizacija ima poseban filozofski, kao i politiki znaaj.

Namjeravali su putem ultravala sa svojeg broda poslati signal prema Releju. Kosti lica malo su se razlikovale uopija onih kod suvremenih ljudi. Pod ovim podrazumevam uobiajenu pretpostavku da predstavnici na ustavnom skupu najee nemaju pravo slobodnog pristupa ili naputanja.

Ne iznosim ovakvu pretpostavku da bih osporavao, suprotno anarhijaa miljenjima, injenicu da ustav moe biti sainjen samo ukoliko pojedinci poseduju upravo takvu vrstu identiteta. Cela zemlja, svi njeni narodi, uglavnom predvoeni uglednim intelektualcima, uronili su u nacionalizam.

Gligorov – Zasto Se Zemlje Raspadaju

Zbog toga u u ovom poglavlju na primeru balkanizacije raspravljati o teoretskom problemu ustavnog neuspeha, a teorijske zakljuke do kojih sam doao ilustrovau istorijskim i tekuim drqva na Balkanu, posebno u onom njegovom delu koji se nekada zvao Jugoslavija.

Kada se jednom na ovakav nain opie put ka liberalnom drutvu, postaje oigledno da je liberalna ideja morala da pretrpi neuspeh.

Zahteva se autonomija profesionalnih interesa; sledi zahtev za autonomijom univerziteta; prepoznaje se ira uloga dobrovoljne razmene i trita; prihvata se potreba za osnivanjem autonomnih udruenja; odobrava se ira nacionalna i regionalna nezavisnost; polako, na prstima, prikrada se liberalizacija.

A i Starci su u svojim posljednjim trenucima mislili isto to.