HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Voodoolkree Mezilabar
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 15 October 2013
Pages: 77
PDF File Size: 2.66 Mb
ePub File Size: 10.25 Mb
ISBN: 884-4-95098-552-6
Downloads: 65095
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Munris

Takve dderivati se nazivaju hidrogenizacija benzena: Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Grupe dobijene oduzimanjem vodonika od aromatiog jezgra nazvane su aril-grupama i oznaavaju se simbolom Ar. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida.

Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali.

D Oksidacija derivata benzenaBenzen je postojan ugljovodonuka oksidacionim sredstvima, ali ako se neki alkil-benzen tretira sa jakim oksidacionim sredstvima, alkil-grupa se oksiduje do karboksilne, a benzenov prsten ostaje nepromijenjen.

Kekle je uveo termine prstena i jezgra da bi naznaio karakteristian dio aromatinog jedinjenja. Saunders College Publishing, Philadelphia. Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova.

Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Ova tekuina je Za takvu strukturu kaemo da je rezonancioni hibrid ovih dviju rezonancionih halognei.

  DAVID MARKSON VANISHING POINT PDF

Aromaticni ugljovodonici

Podlijee reakcijama supstitucije pri emu nastaje smjesa polusupstituisanih proizvoda. Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija. Derivat ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents.

Kao halougljenici ili halogenisani ugljovodonici, ova jedinjenja pripadaju grupi ugljovodonika u kojima je najmanje jedan atom vodonika zamenjen jednim od halogena: Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi. Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika. Razne nafte sadre razliite koliine arena.

Lekoviti i Aromaticni Rastenija Documents. A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj.

Aromaticni ugljovodonici

Oni su ualogeni stabilni, inertni sastojci. Za veinu ovih reakcija potreban je katalizator, ali nisu potrebne veoma visoke temperature ili ultraljubiasta svjetlost. Antracen se veoma lako oksiduje i redukuje i tom prilikom reakcija se odigrava na poloajima 9 i Preostali atomi su hlorni. Bez obzira na veliinu alkil-grupe, uvijek halofeni dobija benzoeva kiselina jer oksidacija zapoinje na ugljenikovom atomu vezanom za benzen koji ga aktivira: To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi.

A Najprostiji derivati benzena Toluen: Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma. Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima.

  APOSTILA PORTUGUES LFG PDF

Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom.

General chemistry, 4th Ed. Zbog inertnosti, hlorofluorougljici CFC imaju vremenski dug boravak u atmosferi.

Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul. Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Kada se odreene vrste uglja, npr. UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika.

To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu. Derivati benzena nastaju zamjenom vodonikovih atoma u jezgru prstena i imaju primjenu u proizvodnji boja, eksploziva, kauuka, za izolaciju u radio tehnici i kao organski rastvarai, ali su manje tetni dwrivati benzena. Physical chemistry with biological applications. Meutim, taj naziv je izmijenjen u benzen jer je zavretak ol rezervisan za alkohole.

Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II. Upotreba freona u aerosol-sprejnim kontejnerima je zabranjena u SADkrajem ih godina.