HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Taunris Jujinn
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 8 February 2009
Pages: 161
PDF File Size: 10.60 Mb
ePub File Size: 10.29 Mb
ISBN: 408-2-14909-152-7
Downloads: 35893
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogum

Vraag In bepaalde situaties slecht weer e.

Ter verduidelijking volgt hieronder een drietal richtlijnen met een aantal loonheffigen Antwoord Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt. Vraag Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer.

Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in het economische verkeer van de fiets vast te stellen. Vraag Wat is een fiets in de zin van de fietsregeling? Dus ook niet als de werknemer zelf het meerdere betaalt.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Hieronder worden de faciliteiten eerst in algemene zin beschreven faciliteiten in kort bestek. Vraag Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang.

Zakelijke reizen zijn reizen die de werknemer in het kader van de dienstbetrekking maakt en die niet tot het regelmatig woon-werkverkeer behoren. Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd.

Dit handboek is ook te raadplegen via internet zie www. Indicaties hierbij kunnen zijn: Zie voor de actuele bedragen het handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

  AIRLINE FINANCE BY PETER S.MORRELL PDF

De werkgever moet dit bedrag in kolom 3 respectievelijk 4 van de loonstaat boeken van het loontijdvak waarin hij de fiets vergoedt loonheffngen verstrekt.

Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing van de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart.

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt? Vraag Wat wordt verstaan onder een gangbare fietsverzekering?

De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast.

Vraag Tot welke lonoheffingen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Kort samengevat geldt het volgende: Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen.

Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk. handboke

Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets. Om praktische redenen is zonder nadere onderbouwing ook het loonheffingej toegestaan. Antwoord Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen. In dat geval is wel de eindheffing mogelijk zoals aangegeven in punt In hoeverre kan een werkgever een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets tot de loonkosten rekenen?

  LA76931 7N PDF

Kan de fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont? Voor wat betreft de BTW bestaan voor de ondernemer, tevens inhoudingsplichtige hierna: Vraag Als de werkgever haneboek fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least?

Vraag Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? Afschrijving winstsfeer – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets? Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Vraag Is alles wat al dan niet uit een catalogus loonhevfingen een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar is, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer? Als aannemelijk is dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de werkgever wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk.

De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. Bij de bepaling van het aantal dagen geldt dat 0,5 en minder naar beneden wordt afgerond op hele dagen en meer dan 0,5 naar boven.