MACAAFA QULQULLUU PDF

Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf . Hiiktoota hunda galeessa Dr. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Macaafa Qulqulluu. K likes. Macaafa Qulqulluu bifa meeshaa baraa isa ta’e komputaraan qopheesine akka inni mana leenjii tajaajilitootaa, barattootaa.

Author: Gabar Nikoramar
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 9 May 2010
Pages: 454
PDF File Size: 16.48 Mb
ePub File Size: 13.36 Mb
ISBN: 817-8-72585-745-3
Downloads: 14947
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sagore

We haven’t collected library information for this app yet.

Easy Uninstaller App Uninstall – Android app on AppBrain

Akkaataa lakkoofsa baraa Awurooppaatiin guyyaan dhaloota Iyyasuus Kiristoos Mudde 25 yoo kabajamu, Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 ol keessatti ammoo guyyoota 12 booda Amajjii 7 kabajama. Kanaafuu, garaagarummaan jalqaba wayita sirreefamu, isa sirreefame bakka buusu dhiisuu keenyaani.

Also we give the posibility to read the Oromo Bible online. Clean up storage and free up more spaces. Why can’t it list pre-loaded apps? Easy Uninstaller cannot uninstall pre-loaded or qulqul,uu apps in the system because it is limited by the system mechanism. Citations are based on reference standards. Amantiiwwan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiran haala barsiisaa fi hordooffii akkasumas akkaataa waaqeffannaa gargaraa qabaatanis guyyaa dhalootaa ilaalchisuun kanuma duraan kaa’ame hordofuu filataniiru.

Macaafa Qulqulluu

Please click button to get macaafa qulqulluu afaan oromoo book now. Akka luba Xibebitti, lakkoofsi guyyaa kan Awuuroopppaa kan inni bu’ura godhate gubachuu room kan bara B. Lakkoobsi baraa warra giriigooriyaanii godaansa inni fide Lakkoobsi baraa kan warri mana amantaa ortodoksii ittiin lakkaawan kan warra Awurooppaatiin addadha.

  AVIAN PNEUMOVIRUS PDF

Download our macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf eBooks for free and learn more about macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf. The Complete Bible was published in Dhalachuu Iyyasuus Kiristoos Akka luba Xibebitti, lakkoofsi guyyaa kan Awuuroopppaa kan inni bu’ura godhate gubachuu room kan bara B.

Guyyaan dhalootaa Iyyasuus Itoophiyaa fi Awurooppaatti maaf gargar ta’e? – BBC News Afaan Oromoo

Egaan Itoophiyaan bara Nooh irraa eegalee lakkoobsa baraa jiru utuu hin jijjiirin itti fayyadamaa jirti. Yeroo sana beekuuf ammo Kakuu moofaa keessatti Zakkaariyaas gara mana qulqullummaatti galuun yeroo inni itti ixaana aarse ji’a torbaffaa keessa guyyaa kurnaffaa irra Seera Leewwotaa Kana jechuun afaan Qulqulluuu, afaan kiSwahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha.

Sababni isaas waan akka geengoo tookko irratti tuqaa kam irraa jalqabne lakkoofna qu,qulluu jechuutii. Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha.

Tokkoffaa addaddummaa waggaa torbaa fi ji’a saddeetii fi sa’atii kudhanii qaba. Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf. Lakkoobsi warra Giriigooriyaan utuu hin jalqabin duraan addunyaan haala walfakkaataadhaan bara lakkaawaa akka turte ni amanama akka Luba Xibebitti.

Caqasawwan tiraaktii kana keessatti argaman Macaafa Qulqulluu afaan. Look at most relevant Pdf macaafa qulqullu websites out of 3. Kanaafuu addaddummaan jiru hir’ataa deemus hamma guyyaa 10 garaagarummaa ni qabaata. Mallattoowwan yeroo Iyyasuus dhalate akka agarsiisan jiraachuu qeesaar ,lakkoobsi ummataa akka geggeeffamu ajajuusaa, urjiin mul’achuu qorattoonni urjii duubatti deebi’anii akka qoratan waan dandeessisuuf ,mootiin heerdoos jedhamu yahuudaarratti jiraachuusaa, Pheenxenaawwii Philaaxoos Room irratti bulchaa ta’ee filatamuusaa, taateewwan seenaa kunneen warren macaafa qulqulluun ala jiraniin wal bira qabnee yoo ilaalle haalli lakkoobsaa kan lameenuu boodatti deebi’anii yoo ilaalaman dogoggora uumaniiru.

  KHUDA KI BASTI NOVEL PDF

It mcaafa with essential features, utilizing the power of android device for Oromo speaking community. Oneesimos dhimma himatamerratti macaafa qulqulluu Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa itti agarsiisuun sana akka barsiisufi yakka tokko akka hin raawwanne itti hime. Why can’t I close the app?

If you don’t want the notification bar icon shown after you exit the app, you can just disable it in the settings. You can share apps by clicking “Share”, and you can search the app in the Google market by clicking “Search in Google Market”.

The writer of this article disagrees. Subscribed unsubscribe Subscribe Subscribe. All books are in clear copy here, and all files are secure so don’t worry about it.

Kan jaarraa 3ffaa keessa kabajamuu eegale jedhanis jiru, akkas taanaan ammoo ammas gidduutti garaagarumaan jira jechuudha. Kanaafuu akka dhaabbata amantaa kiristaanaatti guyyaan ifatti macaara fulbaana Why are some apps not on the list? Warra wongeelaa fi kaatoolikootaa Itoophiyaa Kiristaanonni warra Wongeelaa Itoophiyaa guyyaa dhalootaa, du’aa fi du’aa ka’uu akka ayyaana guddaatti kabaju. Best Uninstaller – Easy Uninstaller. Waldaan kiristiyaana Itoophiyaa garuu kana bu’ura godhachuun hinturre.

Sababni isaas waanti akkana kun garagarummaa waggaa fiduu waan danda’uuf.